Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

szechenyi_2020_mueA pályázatok benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.

 Támogatás célja

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult eszköz ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 

Pályázók köre

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 mikro-, kis-, és középvállalkozások

 1. a) melyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon  fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

A támogatást igénylőnek a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

 

Jogi forma

 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

 szövetkezetek.

 

GFO szerint:

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

141 Európai részvénytársaság (SE)

121 Szociális szövetkezet

122 Takarék- és hitelszövetkezet

123 Iskola szövetkezet

124 Agrárgazdasági szövetkezet

142 Európai szövetkezet (SCE)

126 Biztosító szövetkezet

128 Foglalkoztatási szövetkezet

129 Egyéb szövetkezet

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

228 Egyéni cég

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

231 Egyéni vállalkozó

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére

 • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben nem érte el a minimum 1 főt;
 • amely és amelynek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása és magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozása sem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott) teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • amely, nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.2.3. tartalmi értékelési szempontok/Rangsorolási szempontok 1. pontjában foglalt tartalmi értékelési kritériumokból;
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt,
 • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik9
 • amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul,
 • amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
 • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
 • vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 • amely azt akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be,
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmében szereplő ugyanazon elszámolható költségtételt tartalmazó támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán, kivéve, ha az egyéb felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmét visszavonta vagy elutasító döntéssel rendelkezik.
 • amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-16 és a GINOP-1.2.6-8.3.4-16 kódszámú felhívások keretében korábban támogatásban részesült projekt záró kifizetési igénylését nem nyújtotta be.

 

Regionális beruházási támogatás esetén:

 • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek,
 • amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
 • amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
 • azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Csekély összegű támogatás esetén:

 • amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

 

Ø A Felhívás 5. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

Ø A szabad vállalkozási zónának minősülő településeken megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása nélkül támogathatóak.

Ø A Felhívás 2. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett VTSZ szám alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre – beleértve a tartozékokat is – amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódik.

Ø A Felhívás 3. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.

 

Kötelezettségek

Kötelező vállalások:

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételeket együttesen kell vállalnia. Az a) pontban foglalt feltétel teljesül, amennyiben a támogatást igénylő az aa) vagy ab) vagy ac) pontban foglalt vállalások közül egyet teljesít.

 1. a)   Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése:

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

 1. aa) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év alatt összesen eléri a támogatási összeget

VAGY
ab) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot

VAGY
ac) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti év átlagában eléri az 5%-ot

 

 1. b) Honlapkészítés:

A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,
 • a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek, szolgáltatások,
 • a honlap látogatóinak számát mutató számláló,
 • az utolsó frissítés időpontja.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása:
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:
 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek költsége.
 1. c) Információs technológia-fejlesztés:
 • egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2. c) bekezdése alapján:
 • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
 • új szoftverek beszerzésének költsége:
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó
  szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 • immateriális javak (licenc) költségei,
 • testreszabás költségei,
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva).
 1. d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés:
 • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel)- önállóan nem támogatható projektelem (max. 30.000 Ft)
 • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel – önállóan nem támogatható projektelem) (max. 200.000 Ft)

 

Projekt területi korlátozása

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

 

Támogatás mértéke:

Regionális beruházási támogatás esetén: max. 50%, az alábbi régiónkénti bontás figyelembevételével:

 • Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban
 • mikro-, kis- és középvállalkozások esetében: 50%
 • Közép-Dunántúl régióban:
 • mikro-és kisvállalkozások esetében: 50%
 • középvállalkozások esetében: 45%
 • Nyugat-Dunántúl régióban:
 • mikro-és kisvállalkozások esetében: 45%
 • középvállalkozások esetében: 35%

 

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás: max. 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke:

 1. aa)   Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható.
 2. ab)   Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás költségének a különbsége számolható el.
 3. b)      30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:

 • Észak-Magyarország,
 • Észak-Alföld,
 • Dél-Alföld,
 • Dél-Dunántúl,
 • Közép-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl.

 

Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

 

Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max. 25 millió Ft

 

Pályázat írási igény esetén a közvetlen  elérhetőség:       Dévényi Katalin   30 665 3346

 

Forrás:Goodwill Consulting

A hozzászólások le vannak tiltva.